Slovak English   Magyar

A sikeres pályázást követően a hallgatónak több adminisztratív teendővel is kell számolni. Érdemes előzetesen tájékozódni a fogadó intézmény Erasmus+ honlapján annak oktatási profiljáról, a felvehető tantárgyakról (kurzusokról), a tanévi időbeosztásról, a jelentkezés feltételeiről és határidejéről (deadline), a szálláslehetőségekről, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs teendőkről is. Itt találja meg és töltheti ki az Erasmus+ bejövő hallgatók szükséges nyomtatványait is.

1. Jelentkezési lap (Application form)- tartalmazza a hallgató alapvető személyes adatait, információt az idegen nyelv-ismeretéről, illetve fényképet, valamint a SJE Erasmus+ koordinátorának az aláírását stb.

2. A hallgató a külföldi tanulmányok megkezdése előtt kitölti a három részből álló Tanulmányi Megállapodás (Learning agreement for studies) - I. Kint tartózkodás előtti részét – a Tervezett mobilitási programot, melyben rögzíti a fogadó intézményben felvett tantárgyakat (kurzusokat) és azok kreditértékét. Tájékoztató a felvehető tantárgyakról (kurzusokról) megtekinthető a fogadó intézmény internetes oldalán. A Tanulmányi Megállapodás összeállításánál a hallgató a SJE - n meghatározott tanulmányi programjából indul ki, tehát a fogadó intézményben kiválasztott tantárgyaknak (kurzusok) illeszkedniük kell a hallgató itthoni képzési tervébe. A tervezett tanulmányok tartalmáról konzultál a kari illetve tanszéki koordinátorral. A küldő és fogadó intézmény, valamint a hallgató az aláírásukkal nyilvánítják ki beleegyezésüket a Tanulmányi Megállapodásban rögzítettek tartalmával. A hallgató felelősséget vállal az összeállított és jóváhagyott mobilitási program teljesítéséért, valamint elkötelezi magát az Erasmus charta, a tanulmányi célú felsőoktatási mobilitásokkal kapcsolatos alapelv felé.

Az Erasmus+ program követelményeinek eleget téve a hallgató legalább 20 ECTS kreditet köteles teljesíteni egy szemeszterben a külföldi intézménynél, két szemeszterben pedig legalább 40 ECTS kreditpont teljesítése szükséges. Amennyiben a hallgató nem teljesíti a külföldi tanulmányok alatt a Tanulmányi Megállapodásban foglaltakat ( a 20 ECTS kreditpont is ide tartozik), az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget vonhatja maga után. A külföldön teljesített megfelelő számú kredit - azaz az Erasmus+ program sikeres teljesítése - nem mentesíti a hallgatót az alól, hogy az itthoni jogszabályoknak és az egyetemi szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek is eleget tegyen. A hiányzó tantárgyakat, melyeket a hallgató nem teljesített a fogadó intézményben, köteles a hazautazást követően a SJE Tanulmányi Szabályzatával összhangban pótolni.

3. A hallgató a kari tanulmányi osztályon kérelmezi a Tanulmányi Eredmények Kivonata (Study result extract) nevű dokumentum kiállítását az Akadémiai Információs Rendszerből. A kivonatnak tartalmaznia kell a hallgató által SJE- n az Erasmus+ pályázat beadásának napjáig teljesített valamennyi tantárgyat. Több partnerintézményben a tanulmányi eredmények kivonatát Tanulmányi Átiratnak (Transcript of records) nevezik.

Minden fentebb említett nyomtatványt (Application form, Learning agreement for studies, Tanulmányi Eredmények Kivonata esetleges egyéb nyomtatványok) a hallgató aláírt formában benyújtja a SJE egyetemi Erasmus+ koordinátorának, legkésőbb két héttel a fogadó intézmény által meghatározott határideig. Minden egyetem egyedi felvételi eljárással rendelkezhet, ennél fogva kérhet másfajta dokumentumokat is.

Az Erasmus+ programban minden hallgatónak a kiutazás előtt egy Európai Bizottság által kötelezően előírt on-line nyelvi felmérő tesztet kell kitöltenie (elérhető angol, német, olasz, spanyol, holland nyelven). Kivételt a felmérő teszt alól csak azok a nyelvek képeznek, amelyet a jelölt anyanyelvi szinten beszél. A nyelvismeret szintje rögzítve lesz a Tanulmányi Szerződésben. Amennyiben a hallgató nem teljesíti megfelelően a szintfelmérő tesztet, a SJE az adott nyelvből on-line képzés elvégzését kínálhatja fel. Hazaérkezés után minden hallgató köteles ismételten on-line nyelvi felmérésben részt venni.

4. Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a SJE Erasmus+ Támogatási Szerződést köt a szükséges dokumentumok leadását követően, legkésőbb a partneregyetemre való kiutazás előtt egy hónappal. Az ösztöndíjszerződés melléklete a hallgatók jogait és kötelezettségeit tartalmazó Erasmus Hallgatói Iránytű (Erasmus Student Charter).

A hallgató még a kiutazás előtt köteles az egyetemi koordinátor részére leadni:

  • a tanulmányi osztály által kiállított igazolást arról, hogy szeptember 1.-től beiratkozott a következő akadémiai évre,

  • az érvényes személyi igazolványának másolatát,

  • az európai egészségbiztosítási kártyájának másolatát,

  • a bankszámlához tartózó, a számlaszámmal ás a számlatulajdonos nevével ellátott kártya másolata.