Slovak English   Magyar

23.-24. mája 2017 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie rozšíreného zasadnutia Kolégia rektora UJS. Toto rokovanie bolo spojené so záverečným podujatím Erasmus+ projektu s číslom 2015-1-SK01-KA103-08722, pod názvom „Mobilita študentov a akademických pracovníkov“. Podujatie bolo organizované za účelom oboznámenia výsledkov tohto dvojročného projektu a konalo sa v Penzióne Zlatá ryba v Zlatnej na Ostrove.

V priebehu podujatia boli prezentované odborné prednášky k 30. výročiu programu Erasmus+ a o ponúkaných štipendiách od SAIA. Prednášajúcimi boli Zuzana Spodiaková (SAAIC) a Beáta Košťálová (SAIA) ako pozvaní hostia. Adriana Kinczerová, koordinátorka programu Erasmus+ na UJS, nám podala prezentáciu o priebehu a skutočnej realizácii projektu, o finančnom vyúčtovaní a o záverečných výsledkoch. V ďalšom nasledovali prezentácie fakultných Erasmus+ koordinátorov, a to Attilu Lévaiho, Renáty Machovej a Istvána Szőköla. 

V záverečnej časti podujatia účastníci programu prednášali o svojich skúsenostiach s mobilitou. O zamestnaneckých mobilitách za účelom výučby za univerzitu prednášali Terézia Štrédl a Szilárd Sánta. O mobilitách za účelom školenia prezentovala knihovníčka Ágnes Tuba. O Erasmus+ čstážoch a študijných mobilitách prednášali účastníci, Orsolya Deminger (RTF), doktorand Ádám Szobi (EF), Dávid Michač a Kinga Tóth (PF).

Na záver rektor UJS, Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. poďakoval účastníkom a všetkým, ktorý prispeli k úspešnej realizácii projektu a pozval ich na slávnostný obed.