Slovak English   Magyar

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Univerzita J. Selyeho v Komárne (Erasmus ID Code: SK KOMARNO01) získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 - 224223-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE.

Na UJS sa program Erasmus+ realizuje ako:

1. Mobilita študentov

  • za účelom ŠTÚDIA
  • ŠTUDENTSKÉ STÁŽE v podnikoch a iných organizáciách

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy

  • mobilita UČITEĽOV vo vysokoškolských inštitúciách
  • ŠKOLENIA pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií a podnikov

Personal Identification Code (PIC): 968774406

Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na UJS

New Erasmus Policy Statement