Slovak English   Magyar

Výzva na podávanie prihlášok na Eramus+ mobility zamestnancov - výučba a školenia - na akademický rok 2017/18

Univerzita J. Selyeho vyhlasuje výberové konanie na Erasmus+ mobilitu

zamestnancov za účelom výučby a školenia.

Milí učitelia! Milí zamestnanci!

Ak máte záujem prihlásiť sa na mobilitu, prosím vyplňte Prihlášku a odovzdajte Erasmus koordinátorovi, (na fakultách fakultnému a na Rektoráte univerzitnému koordinátorovi)

do  24 . apríla 2017  do 16.00 hod.

Formulár prihlášky ako aj informácie o podmienkach účasti a postupe prípravy a realizácie mobility nájdete na webovej stránke:  

http://erasmus.ujs.sk/sk/mobilita-ucitela.html

http://erasmus.ujs.sk/sk/mobilita-pracovnika-vs-za-ucelom-skolenia.html

Komisia Erasmus+ na UJS vyberie úspešných uchádzačov a zverejní zoznam na webovej stránke.